تخلیه چاه تهران

تخلیه چاه مرکز و جنوب تهران

آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی ، شرکت ها ، هتل و رستوران ها و مجتمع های مسکونی ،  تخلیهچاه مکانیزه بصورت ۱۰۰% تضمینی توسط پمپ های کف کش ارتفاع زن ، لوله بازکنی تهران و کرج با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی  ، لایروبی چاه  مرکز و جنوب تهران و کف تراشی توسط نیروی انسانی مجرب ،  تشخیص دقیق محل درب چاه با دستگاه و باز و بسته کردن درب چاه و کلیه کارهای بنّایی مرتبط  ، تخلیه سپتینگ های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک ، طوقه چینی و کول گذاری میله ی چاه و جلوگیری از ریزش دیوارهای چاه فاضلاب

تخلیه چاه مرکز و جنوب  تهران

شبانه روزی   ۰۹۱۲۹۲۲۴۶۴۱

حفر چاه های جذبی و عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارتشرکت تخلیه چاه تهران ، تهران پاک ۰۹۱۲۹۲۲۴۶۴۱ لوله بازکنی مرکز و جنوب تهران  ، تخلیه مکانیزه چاه بصورت ۱۰۰% تضمینی توسط پمپ های کف کش ارتفاع زن  ،  لوله بازکنی تهران و کرج با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی  ،  لایروبی چاه  و کف تراشی توسط نیروی انسانی مجرب  ،  تشخیص دقیق محل درب چاه با دستگاه و باز و بسته کردن درب چاه و کلیه کارهای بنّایی مرتبط  ،  تخلیه سپتینگ های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک  ،  طوقه چینی و کول گذاری میله ی چاه و جلوگیری از ریزش دیوارهای چاه فاضلاب   ،  حفر چاه های جذبی و عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارتشرکت تخلیه چاه تهران ، تهران پاک ۰۹۱۲۹۲۲۴۶۴۱ لوله بازکنی


تخلیه چاه مرکز و جنوب تهران