خاک برداری و آوار برداری در تهران

تخریب وآواربرداری دراسرع وقت………حمل نخاله وخاک با نیسان وخاوروکامیون به صورت شبانه روزی وتخلیه آن درمحلهای مجاز وگودهای شهرداری ……..کرایه انواع بابکت و بیل مکانیکی و لودر
 خدمات فنی و مهندسی تهران پاک  ۰۹۱۲۹۲۲۴۶۴۱


گود برداری و خاک برداری

اجرای پروژه های خاکبرداری و گود برداری

با نیروهای مجرب و جدیدترین ماشین آلات راه سازی در سریع ترین زمان

قبل از هر اقدامی با ما تماس (مشاوره رایگان) بگیرید

منظور از خاكبرداری و گودبرداری چیست

منظور از خاكبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت خاكهای محوطه،

گودبرداری پی ساختمانها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاك از منابع

قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم های

خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت.

خاکبرداری و گودبرداری

منظور از خاكبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت خاكهای محوطه، گودبرداری پی ساختمانها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاك از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم های خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت.

قبل از انجام هرگونه عملیات خاكی، پیمانكار موظف است كروكی محل اجرای عملیات را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و كارفرما، برداشت و صورتمجلس نماید و قبل از شروع عملیات و با توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نحوهاجرای كار، نوع و تعداد ماشین‌آلات را به تأیید دستگاه نظارت برساند، اجرای هرگونه عملیات خاكی بدون تأیید كلی و مرحله‌ای دستگاه نظارت، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.شروع و تداوم عملیات خاكی، باید طبق برنامه زمانبندی پیش‌بینی شده به طور پیوسته ادامه یابد، به علاوه پس از انجام عملیات خاكی در هر قسمت، باید عملیات بعدی ساختمانی، بلافاصله آغاز و به ترتیب پیش‌بینی شده در برنامه زمانی ادامه یابد.تمامی مصالح مناسب حاصل ازگودبرداری و خاكبرداریها، باید پس از تأیید دستگاه نظارت و عنداللزوم پس از تأیید آزمایشگاه معتبر و مورد تأیید كارفرما به مصرفخاكریزیها برسد.

مصالح نامناسب، باید از محل كارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در محلهای مناسب تخلیه و به شكل مورد قبول، پخش و رگلاژ شود. در صورت وجود آبهای زیرزمینی یا آبهای روان سطحی، عملیات خاكی باید همواره با زه كشی و حفاظت بدنه وجدار گود، به شرح مندرج در این فصل، به طور همزمان انجام گردد. دستگاه نظارت می‌تواندهنگام بارندگی شدید یا مواقع اضطراری به منظور حفاظت عملیات، كارهای اجرایی رامتوقف نماید.

حفاظت و حراست تأسیسات موجود

هنگام عملیات اجرایی پیمانكار موظف است از تأسیسات و ابنیه فنی موجود در محل پروژه، بجز آنچه كه تخریب آن در شرایط خصوصی پیمان یا نقشه‌های اجرایی پیش‌بینی شده، نظیر ساختمانها، تأسیسات جدید، لوله‌های آب و گاز و نفت،كابلهای برق، تلفن، تأسیسات، ابنیه تاریخی و نظامی مجاور، حفاظت و حراست نماید، به نحوی‌ كه هیچ گونه آسیب و صدمه‌ای به آنها وارد نیاید. تغییر و دخل و تصرف در موارد فوق به هیچ وجه مجاز نبوده و در این موارد كار باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت و بسته به مورد با هماهنگی و تأییدات كارفرما و مقامات ذی‌صلاح صورت پذیرد.

پیمانكار موظف است به محض برخورد با این تأسیسات مراتب را بهكارفرما و دستگاه نظارت كتباً اطلاع دهد.

قطع درختان موجود در محل اجرای پروژه، به غیر از درختانی كه قطع آنها در پروژه پیش‌بینی شده، مجاز نمی‌باشد و پیمانكار به هنگام اجرای عملیات باید نهایت دقت را به عمل آورد تا در اثر اجرای عملیات به سایر درختان آسیبی وارد نگردد. مسئولیت صدمه دیدن اشجار و سایر تأسیسات و ابنیه در اثر اجرای عملیات بدون مجوز قبلی كلاً به عهده پیمانكار بوده و علاوه بر مسئولیت رفع این صدمات، پیمانكارباید جوابگوی مسائل حقوقی مرتبط با آن نیز باشد.

برداشت خاكهای فرسوده و یا نباتی سطحی

خاكهای فرسوده و یا نباتی سطحی به خاكهایی اطلاق می‌شود كه برایتحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نباشند. لایه‌های خاك حاوی مواد آلی شامل ریشه‌های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن جزو خاكهای نباتی محسوب می‌شوند.خاكهای فرسوده و یا نباتی برایخاكریزها، غیر قابل مصرف بوده و باید از تمام قسمتهای عملیات خاكبرداری، گودبرداری و محل قرضه‌ها، جمع‌آوری و در محلهای تعیین شده توسط دستگاه نظارت ریخته شوند. خاكهای نباتی معمولاً در نقاطی نظیر پایین‌دست شیبها، روی سطوح شیبدار به منظور رویش گیاهان و تثبیت آنها یا در محلهای دیگر به منظور ایجاد فضای سبز، حمل و ریخته می‌شوند. خاكهای نباتی اضافی و بدون مصرف، بایدزیر نظر گروه نظارت به محلهای تعیین شده، حمل، تخلیه و فرم داده شوند.

در زمینهای چمنی با پوشش نازك علفی برداشت تا ۱۵ سانتیمتر خاك نباتی توصیه می‌شود، ولی در زمینهای جنگلی عملیات تا برداشت كامل ریشه و كنده درختان و رسیدن به بستر مناسب ادامه می‌یابد. در هر حالت میزان برداشت خاك نباتی،باید در محل توسط دستگاهنظارت، تعیین و برداشت آن قبل و بعد از شروع عملیات صورتمجلس گردد.

خاكبرداری

منظور از خاكبرداری، برداشت هرگونه مصالح و مواد خاكی، مصالح قلوه‌سنگی، شن و ماسه و مصالح سنگی ریزشی و لغزشی از بستر رودخانه‌ها، صرف نظر ازجنس و كیفیت آنها به منظور تسطیح، شیب‌بندی و آماده نمودن محل پی ساختمانها، سازه‌های فنی، راههای ارتباطی محوطه و تأمین خاك از منابع قرضه می‌باشد. تمامی عملیات خاكبرداری باید مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه‌های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت صورت پذیرد. عملیات خاكبرداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش، باید به طورهمزمان صورت گیرد. كارهای بعدی باید بلافاصله پس از خاكبرداری صورت پذیرد و در هرحالت نباید سطوح خاكبرداری شده بیش از ۷۲ ساعت در معرض عوامل جوی و باران قرار گیرند.

در صورتی‌ كه بر اساس برنامه زمانبندی شده یا به هر دلیل دیگرعملیات بعدی بلافاصله انجام نشود، كنترل لایه‌های قبلی و در صورت لزوم، اصلاح ونیز تسطیح و رگلاژ نهایی سطح كار، باید قبل از اجرای مراحل بعدی صورت گیرد، چنانچه پیمانكار به عمد یا سهو، اقدام به برداشت خاك تا ترازهای نهایی نموده و عملیات بعدی به مدت طولانی پس از آن موكول گردد، در صورت نیاز برداشت خاكهای رویه و آماده نمودن مجدد بستر تا تراز مورد نظر برای ادامه عملیات، باید مطابق نظر دستگاه نظارت و به هزینه پیمانكار صورت پذیرد.

در تمامی عملیات خاكبرداری باید دقت كافی به عمل آید، تا از خاكبرداری اضافی و از بین رفتن مصالح در كف و جداره‌ها، خصوصاً در مقاطعی كه بتن‌ریزی در آنها انجام می‌گیرد، جلوگیری به عمل آید. در صورت انجام خاكبرداری اضافی توسط پیمانكار، باید محل تا تراز و رقوم نهایی خواسته شده با مصالح مناسب و یا بتن سازگار با خورندگی خاك و حداقل با بتن C15 به هزینه پیمانكار،ترمیم و رگلاژ شود.

نحوه بكارگیری و محل و استقرار ماشین‌آلات، و یا روشهای انجام عملیات، بسته به نوع و طبیعت خاك محل اجرای كار، باید با توجه به برنامه زمانبندی اجرای عملیات به تأیید دستگاه نظارت برسد.

خاكبرداری محل كانالها برای كارگذاری لوله و كابل، باید طبق نقشه و مشخصات با ابعاد و رقومهای تعیین شده انجام شود. در صورت نیاز و پس ازتأیید دستگاه نظارت اضافه خاكبرداری در محل اتصالات لوله‌ها انجام خواهد شد.چنانچه كار كندن با ماشین صورت گیرد، باید عملیات تا ۱۵ سانتیمتری عمق نهایی،انجام و بقیه عملیات برای تسطیح و رگلاژ كف كانال با دست صورت گیرد.

پی‌كنی و گودبرداری

منظور از پی‌كنی و گودبرداری انجام عملیات خاكی برای كندن محل پی ساختمانها و دیوارهای حایل، لوله‌ها، پایه پلها در محوطه ساختمانها و نظایر آنبا دست یا ماشین‌آلات مناسب طبق رقومهای خواسته شده در نقشه‌ها و دستورالعملهای دستگاه نظارت است، پی‌كنی محل ساختمانها در دیوار قائم، محدود به سطوح خارجی پی‌هاو در سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی و رقوم زمین طبیعی، زمین تسطیح شدهیا محلهای خاكریزی شده است، انواع پی‌كنی باید طبق نقشه، مشخصات و دستورالعملهای دستگاه نظارت در ابعاد و اندازه‌های خواسته شده انجام شود. پی‌كنی بیش از ابعادافقی و عمودی به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. چنانچه اشتباهاً پیمانكار مبادرت به انجامگودبرداری بیش از ابعاد تعیین شده نماید، باید فضای اضافی با بتن یا مصالح مناسب دیگر و طبق نظر دستگاه نظارت به هزینه پیمانكار، پر و برای ادامه كار آماده شود.شروع عملیات پی‌سازی قبل از آنكه محل گود از طرف دستگاه نظارت تأیید، بازدید وبرداشت شود، مجاز نمی‌باشد. به طوركلی عملیات گودبرداری، باید با دیواره قائم صورتپذیرد، مگر آنكه نوع خاك، حفاری جدار گود به صورت شیبدار را، اجتناب‌ناپذیر سازد.در این صورت باید عملیات حفاری و شیب جدار گود با تأیید قبلی دستگاه نظارت، تعیینو برای انجام كار به پیمانكار ابلاغ شود.

پی‌كنی و گودبرداری در محلهایی كه در آن پی‌سازی پیش‌بینی شده،در صورت تأیید دستگاه نظارت می‌تواند طوری صورت گیرد كه تا حد امكان به قالب‌بندی نیاز نبوده و بتوان از جبهه خاكبرداری شده با استفاده از پلاستیك یا روشهای مشابه تأیید شده استفاده نمود. درصورتی‌كه نتوان از جبهه خاكبرداری شده برای اجرای كارهای بتنی استفاده نمود و بستن قالب اجتناب‌ناپذیر باشد، می‌توان با تأیید دستگاه نظارت به میزان مورد نیاز و حداكثر تا ۷۰ سانتیمتر در پایین‌ترین نقطه به ابعاد پی‌كنی اضافه نمود.

پی‌كنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد،مگر آنكه در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های اجرایی یا دستورالعملهای دستگاه نظارت ترتیب دیگری مقرر شده باشد. به طوركلی باید مصالح نامناسب و سست با مصالح مناسب وتأیید شده جایگزین شود. در صورتی كه اتفاقاً قسمتی از كف گودبرداری شده، سنگی وقسمتی دیگر خاكی باشد، برای استقرار سازه باید بستر مناسب ساخته شود. در چنین مواردی پیمانكار موظف است مراتب را كتباً برای كسب تكلیف به دستگاه نظارت منعكس نماید. چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود، گودبرداری باید تا ۱۵سانتیمتری رقوم نهایی و ۱۵ سانتیمتر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیبهای دادهشده در نقشه‌های اجرایی، تنظیم و رگلاژ شود. پی‌كنی، در زمینهای سست و ریزشی بایدبراساس مندرجات  انجام شود. به طوركلی محلهای پی‌كنی، باید از نفوذ آببرف، یخ یا پر شدن با هرگونه مصالح و ضایعات مصون بماند. به منظور جلوگیری از نفوذ آب، بسته به مورد باید از روشهای متداول، نظیر احداث دیوار آب‌بند پلاستیك ، سپركوبی ، انحراف مسیر آب زهكشی، پمپاژ  و غیره استفاده نمود. ترتیب و روش اجرای كار،باید قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد.


خاكبرداری در زمینهای لجنی

زمینهای لجنی و آبدار، خاكهای اشباع شده از آب و حاوی مواد آلیبوده كه تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته می‌شوند.

وجود لجن در محلهای خاكبرداری، مانعی برای اجرای كار به شمارآمده و باعث فرورفتن تجهیزات، از كار افتادن آنها و نهایتاً تأخیر در اجرای بموقع عملیات و كاهش بازده كار می‌باشد. از این رو پیمانكار باید قبل از اجرای عملیات،تدابیر لازم را برای انتخاب نوع و تعدادماشین‌آلات و روش كار به عمل آورده و پساز تأیید دستگاه نظارت اقدام به شروع عملیات نماید. در زمینهای لجنی، باید حتی‌الامكان از ماشین‌آلات كوچك، سبك و با سطح اتكای زیاد استفاده شود تا عملیات با سهولت بیشتر انجام شده و اشكالی پیش نیاید. نظر به اینكه حفاریدر لجن و حمل مواد، كاری مشكل و غیر اقتصادی است، در مواردی كه عمق و حجم لجن زیاد باشد، پیمانكار باید براساس دستورات دستگاه نظارت ابتدا با روشهای مورد تأیید نسبت به پایدار ساختن لجناز طریق خشك كردن محل، عمل نموده و پس از آن اقدام به عملیاتخاكبرداری نماید.

لجنهای حاصل از گودبرداری و خاكبرداری، باید حتی‌الامكان درمحلهای اطراف كارگاه به مصارف زراعی برسد، به هر حال محل تخلیه لجن در نزدیك‌ترین مكان ممكن، توسط دستگاه نظارت، تعیین و به پیمانكار ابلاغ می‌شود

خاكبرداری در زمینهای سنگی

خاكبرداری در زمینهای سنگی باید بر اساس نقشه‌های اجرایی ودستورالعملهای دستگاه نظارت تا رقومهای خواسته شده و ابعاد مورد نظر انجام شود.پیمانكار موظف است به هنگام عملیات خاكبرداری و حفاری در سنگ، مراقبتها و تدابیرلازم را به عمل آورد تا حتی‌الامكان ابعاد و رقومهای حفاری شده مطابق مندرجات نقشهو دستورالعملهای كارگاهی باشد، چنانچه در حالات خاص عملیات سنگ‌برداری اضافی اجتناب‌ناپذیر باشد، كارهای اضافی باید جداگانه صورتمجلس شده و به تأیید كارفرمابرسد. عملیات در مناطق سنگی باید به نحوی انجام شود كه بافتهای سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده، برای ادامه عملیات ساختمانی دست نخورده باقی مانده و در بهترین ومناسب‌ترین حالت ممكن حفظ شود. یكی از روشهای تخریب سنگها استفاده از مواد منبسط شونده است كه با تأیید دستگاه نظارت می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد.

استفاده از مواد ناریه در حفاری مناطق سنگی، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد. حمل و انبار كردن مواد منفجره، باید طبق قوانین ومقررات انجام شود. نگهداری و انبار كردن این مواد باید با اطلاع و زیر نظر مقامات ذی‌صلاح بوده و مصرف این مواد، باید با اطلاع قبلی مقامات ذی‌صلاح باشد. تخریب بااستفاده از مواد منفجره در فاصله‌ای كمتر از یكصد متر از ساختمانهای ساخته شده یانیمه تمام و اماكن مسكونی به هیچ وجه مجاز نیست. پیمانكار باید حداقل یك ساعت قبلا از اجرای عملیات دستگاه نظارت را از محل و وسعت انفجار مطلع نماید. در صورت وسیعبودن دامنه انفجار و محل كار، پیمانكار مسئول برقراری سیستم خبری مطمئن برای اعلام قبلی به كلیه كاركنان در منطقه انفجار می‌باشد.

عملیات چال‌زنی، میزان خرج و نحوه اجرای كار، باید چنان باشدكه خاكبرداری حاصله طبق خطوط و شیبهای مشخص شده در نقشه‌ها و دستورالعملها صورت گرفته و حداقل خرابی به قسمتهای باقیمانده وارد آید. موافقت دستگاه نظارت با روشاجرای كار، رافع مسئولیت پیمانكار نبوده و پیمانكار در هر مورد مسئول عواقب سوءاحتمالی حاصل از انفجار خواهد بود و چنانچه عملیات انفجاری باعث تخریب اضافی یااحتمالاً سست شدن بستر گردد، پیمانكار باید به هزینه خود محل كار را تا رقومهایخواسته شده مطابق دستور دستگاه نظارت، بازسازی و ترمیم نماید.

چنانچه روی بسترهای سنگی پی‌سازی انجام می‌شود، این بستر بایدعاری از هرگونه مصالح سست و جدا شونده بوده و سطح كار قبلاً صاف شده باشد. شكافهاو ناهمواریهایی كه احتمالاً در بسترهای سنگی ایجاد شده‌اند، باید قبل از عملیات پی‌سازی مطابق دستور دستگاه نظارت با بتن و ملات، پر و تسطیح شوند.

حفاظت بدنه پی‌ها و گودها

حفاظت بدنه پی ساختمانها، زیرزمینها و ترانشه‌ها عبارتست ازقراردادن و بستن حائلهای موقت به منظور جلوگیری از ریزشهای احتمالی و تأمین ایمنی كامل به هنگام عملیات ساختمانی، جزئیات اجرایی حفاظت بدنه پی‌ها و گودها، باید قبلاز اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.

شكل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس خاك، عمقگودبرداری، ارتعاشات ایجاد شده در محل گود در اثر شرایط ترافیكی اطراف، مدت زمان تداوم عملیات، وجود آبهای زیرزمینی و غیره خواهد داشت. با توجه به عوامل یاد شدهاستفاده از سپر، حایلهای نگهدارنده  و پشت‌بند توصیه می‌شود. جزئیات اجرایی و روش انتخاب شده، باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد. در صورت وجود آب زیرزمینی،پایه‌ها باید به طور كامل به یكدیگر قفل و بست شده و برای كنترل آب زیرزمینی وسهولت اجرای عملیات، پمپاژ آب با مراقبت و دقت صورت گیرد. در صورت وجود آب زیاد،برای پایین انداختن سطح آب زیرزمینی، باید از روشهای دیواره آب‌بند، سیستم پمپاژ ودیگر روشهای مورد تأیید استفاده نمود.

در زمینهای ریزشی و به هنگام عملیات، پیمانكار مسئول حفظ ایمنیكارگران بوده و باید در مهاربندیها و نصب وادارها نهایت دقت را به عمل آورد و قفلو بستهای كامل را تأمین نماید. در مواردی كه قرار است كارگران درون  ترانشه  یا  گود  كار كنند، باید بازرسیهای زیر انجام شود:

الف:  حداقل روزی یك بار در صورتی كه پرسنل به طور مرتب درون  ترانشه  كار می‌كنند.

ب:   پس از هر ریزش غیر منتظره مصالح به داخل ترانشه.

به طوركلی اجرای چوب‌ بست در ترانشه‌ها یا گودها، باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت پذیرد. در صورت ریزشی بودن زمین اگر جای كافی وجود داشتهباشد، حفاری به صورت شیبدار با نظر دستگاه نظارت انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی:

خاکبرداری بهروزی گودبرداری بهروزی خاکبرداری با بیل لاستیکی خاکبرداری با بیل مکانیکی  خاکبرداری با بیل میکانیکی هیوندای خاکبرداری بهروزی  رمپ خاکریزی حفر تونل حفر کانال تونل توحید تونل مترو حفر تونل مترو تخریب ساختمان تخریب بهروزی تخریب با بیل زنجیری بیل میکانیکی لاستیکی بیل میکانیکی زنجیری لودر کامیون بابکت مینی لودر چکش پیکور خرد کردن بتن حفاری تونل مترو بهروزی خاکبرداری ارزان گودبرداری ارزان قیمت خاکبرداری قیمت گودبرداری قیمت مصالح نیلینگ بهروزی تمام نقاط تهران زیر قیمت خاکبرداری تهران با سابقه نیروهای مجرب

منبع: http://behrozi.ir

کلمات کلیدی:  خاکبرداری ساختمان  ، خاکبرداری  ، نیلینگ و انکراژ  ، گودبرداری  ، خاکبرداری با بیل لاستیکی ، خاکبرداری با بیل مکانیکی ، خاکبرداری با بیل میکانیکی هیوندای خاکبرداری رمپ خاکریزی حفر تونل حفر کانال تونل توحید تونل مترو حفر تونل متروتخریب ساختمان تخریب  تخریب با بیل زنجیری بیل میکانیکی لاستیکی بیل میکانیکی زنجیری لودر کامیون بابکت مینی لودر چکش پیکورخرد کردن بتن حفاری تونل مترو  خاکبرداری ارزان خاکبرداری اصولی گودبرداری اصولی گودبرداری ارزان قیمت خاکبرداری قیمت گودبرداری قیمت مصالح نیلینگ  تمام نقاط تهران زیر قیمت خاکبرداری تهران با سابقه نیروهای مجرب ، 

خاکریزی در تهران 09129224641

مصالح خاكریزی

به طور كلی مصالح مناسب برای خاكریزی، باید از مصالح حاصل ازگودبرداریها و خاكبرداریهای پروژه تأمین شود. استفاده از این خاكها، باید با تأییدقبلی دستگاه نظارت صورت گیرد. تمامی خاكهایی كه در گروه‌های هفتگانه A-1 الی A-7استاندارد M-145 اشتو قرار گیرند، جزو خاكهای قابل قبول برای خاكریزی محسوب می‌شوند.خاكهای یاد شده به دو طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

خاكهای درشت‌دانه گروه A1 ، A2، A3

خاكهای ریزدانه گروه A4 ، A5، A6، A7

استفاده از خاكهای فوق‌الذكر با توجه به شرایط اجرای كار، نوع بهره‌برداری و بارگذاری بر روی خاكریز و همچنین میزان مصالح ریزدانه (گذرنده ازالك نمره ۲۰۰) توسط دستگاه نظارت و در صورت لزوم تأیید آزمایشگاه مورد تأییدكارفرما، تعیین و به پیمانكار ابلاغ می‌شود.

تمامی خاكهای گچی، نمكی، نباتی، لجنی، زراعی قابل تورم، قابلانقباض، خاكهای دارای مواد آلی و رستنیها، در شمار خاكهای نامرغوب و نامناسب قرارمی‌گیرند كه باید از مصرف آنها خودداری شود. تشخیص كیفیت خاك مناسب برای خاكریزیبا دستگاه نظارت و در صورت لزوم، آزمایشگاه مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و تصویب كارفرما خواهد بود. خاكهای مناسب برای انواع خاكریزها شامل خاكریزهای محل سازه‌ها، راههای دسترسی، پر كردن پشت دیوارها، اطراف پی ساختمانها، ابنیه فنی،تأسیسات محوطه، كانالهای لوله‌های آب و فاضلاب و كابل‌كشیها مورد استفاده قرار می‌گیرد.در موارد استثنائی و در كارهای كوچك می‌توان پشت دیوارها و سازه‌های فنی را بامصالح مناسب دیگر، نظیر بتن لاغر و شفته آهكی نیز، پر و اصلاح نمود. در هر حالت نوع مصالح و روش اجرای كار بر اساس مشخصات فنی خصوصی و دستورات دستگاه نظارت تعیینمی‌شود.

در صورتی كه الزاماً محل اجرای عملیات پروژه منطبق بر محلخاكهای نامناسب بوده و تغییر محل ساختمان میسر نباشد، جزئیات تفصیلی اصلاح و تعویض این خاكها، روشهای اجرایی برای دستیابی به بستری آماده به ابعاد و رقومهای خواستهشده، باید در مشخصات فنی خصوصی قید گردد.

در مواردی كه خاك حاصل از عملیات گودبرداری یا خاكبرداری پروژهبرای خاكریزی كفایت ننماید و یا خاك مناسب در فاصله حمل اقتصادی قرار نداشته باشد،با توجه به مشخصات فنی خصوصی و با اجازه قبلی دستگاه نظارت می‌توان از مصالح رودخانه‌ای استفاده نمود، محدودیت مصالح ریزدانه (مصالح گذرنده از الك نمره ۲۰۰) در مشخصات فنی خصوصی ذكر خواهد شد.

اصلاح مصالح

برای خاكریزی، در وهله اول باید از خاكهای حاصل از خاكبرداریاستفاده شود. در صورت عدم وجود یا كمبود خاكهای مناسب باید از منابع قرضه موردتأیید استفاده شود. استفاده از خاك رس با درصد تورم بالا به منظور خاكریزی زیر پییا كف ساختمانها به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

چنانچه به علت نبودن خاك مناسب از خاك رس قابل تورم استفاده شود، می‌توان رطوبت را به میزان (۱%) تا (۲%) بیشتر از رطوبت بهینه در نظر گرفت. برای كم كردن خاصیت خمیری این خاكها می‌توان از آهك استفاده نمود. میزان آهك، درصد تراكم و رطوبت، باید توسط آزمایشگاه مورد تأیید كارفرما، تعیین و توسط دستگاه نظارت به پیمانكار ابلاغ شود.

اضافه نمودن آهك علاوه بر كنترل پلاستیسیته خاك رس، باعث بالا بردن كارایی سیلت و رس با درصد رطوبت بیشتراز میزان رطوبت بهینه خواهد شد.

كاهش آب آزاد خاك ضمن آبگیریآهك، باعث بهبود مقاومت خاك خواهد شد.در صورتی كه ظرفیت باربری زیادی از خاك مورد نظر باشد، به كار بردن سیمان پرتلند و یا اضافه نمودن آهك نیز به بهبود ظرفیت باربری خاك كمك می‌نماید. میزان و روش اختلاط و نحوه اجرای كار، باید توسط دستگاه نظارت به پیمانكار ابلاغ شود.

انواع خاكریزی

بسته به نوع استفاده و عملكرد، خاكریزی به دو بخش خاكریز باربرو خاكریز پركننده تقسیم می‌شود.

۱٫خاكریزهای باربر

خاكریز باربر به خاكریزی اطلاق می‌شود كه بارهای استاتیكیوارده از شالوده و كف ساختمان و نیز بارهای دینامیكی حاصل از ماشین‌آلات و تأسیسات را تحمل نماید. این خاكریزها باید در دوران بهره‌برداری از ساختمان بارهای واردهرا به بستر خود منتقل نمایند. مصالح به كار گرفته شده در خاكریزی و نحوه كوبیدن،باید مطابق مشخصات مندرج در این فصل باشد تا قابلیت تراكم بعدی خاك به حداقل ممكنرسیده و خاكریز به نحو احسن عمل نماید. نكات مهمی كه باید در اجرای خاكریزهایباربر رعایت شوند، به شرح زیر است:

ـ مصالح مناسب با توجه به دستورالعملهای مندرج بالا انتخاب شود.

ـ ضمن توجه به نوع خاك و انتخاب ماشین‌آلات مناسب، تراكم خاكبه نحو مطلوب انجام شود.

ـ بستر آماده شده خاكریزی باید دارای ظرفیت باربری كافی برای تحمل بارهای وارده باشد.

ـ خاكریز بدون نشست و یا حتی‌الامكان نشست آن در حد مجاز باشد.

ـ اجرای خاكریزی بر روی بسترهایی كه دارای خاكهای قابل انقباض  هستند، مجاز نیست و بایداین خاكها با مصالح مناسب جایگزین شوند.

ـ به كار بردن رسهایی با خاصیت خمیری و قابلیت تورم زیاد  در خاكریزی مجاز نیست.

ـ كنترل بستر خاكریزی با رعایت مندرجات مشخصات فنی خصوصی ومندرجات بالا قبل از اجرای عملیات خاكریزی ضروری است.

۲٫ خاكریزهای پر كننده

برای پر كردن اطراف پی ساختمانها، دیوارهای حایل، ترانشه لوله‌هاو مشابه آن از خاكریزهای پر كننده استفاده می‌شود. كیفیت مصالح در این خاكریزها باید با مندرجات بالا این فصل مطابقت نماید. خاكهای حاصل از گودبرداری وعملیات خاكی، باید در صورت مناسب بودن به مصرف برسند. در غیر این صورت باید با نظر و تأیید دستگاه نظارت از خاك قرضه مناسب برای خاكریزی استفاده شود. در صورت عدم دسترسی به خاك مناسب با تأیید قبلی دستگاه نظارت می‌توان از مصالحی نظیر بتن سبك وشفته آهكی استفاده نمود.

رعایت نكات فنی مندرج در این فصل برای تسطیح و كوبیدن اینخاكها توسط پیمانكار الزامی است

كنترل رطوبت خاكریزها

۱٫خاكریزهای با مصالح ریزدانه

قبل از اجرای عملیات تراكم در خاكریزها، مصالح ریزدانه باید دارایرطوبت بهینه باشد. رطوبت بهینه بایستی بر اساس روش پروكتور استاندارد كنترل شود.بهتر است رطوبت در محل قرضه به خاك اضافه شده و پس از حمل و پخش، رطوبت در محل كنترل شود. اضافه نمودن آب برای تأمین رطوبت در محل اجرا با توجه به نوع مصالح باید مورد موافقت دستگاه نظارت قرار گیرد. باید برای اندازه‌گیری وزن مخصوص خاك درمحل از روش مخروط ماسه مطابق استاندارد (۱۹۱- T) استفاده شود. تعیین رطوبت بهینه و تراكم به روش پروكتور استاندارد صورت می‌گیرد.چنانچه قرار است به روش دیگری اقدام شود، باید جزئیات در مشخصات فنی خصوصی ذكرشود.

در صورت تأیید دستگاه نظارت می‌توان درصد رطوبت را در موردخاكهای چسبنده، (۱%) تا (۲%) كمترو در مورد خاكهای قابل تورم، (۱%) تا (۲%) بیشتراز رطوبت بهینه اختیار نمود. در هر حالت عملیات تراكم تا حصولوزن مخصوص مورد نظر ادامه می‌یابد. در موارد خاص كه با توجه به نوع خاك و مرغوبیتآن تغییراتی در نحوه تراكم یا رطوبت آن مورد نظر باشد، باید موضوع توسط آزمایشگاهمورد تأیید كارفرما، مطالعه و دستورات لازم توسط دستگاه نظارت به پیمانكار دادهشود.

۲٫ خاكریزهای با مصالح درشت‌دانه

میزان تراكم و رطوبت بهینه خاكریزی با مصالح درشت‌دانه نظیرمصالح ماسه‌ای، شنی و مخلوط شن و ماسه باید توسط آزمایشگاه مورد تأیید كارفرمامشخص شود. میزان این تراكم، با توجه به استاندارد ASTM D2049 مشخص می‌شود.

۳٫ خاكریزهای با مصالح رودخانه‌ای

میزان تراكم و رطوبت بهینه این نوع خاكریزی، باید با توجه بهنوع مصالح و درصد مواد ریزدانه توسط آزمایشگاه مشخص شود. روش آزمایش، روش پروكتوراستاندارد می‌باشد.

آماده‌سازی بستر خاكریزی

قبل از شروع عملیات خاكریزی باید سطوح و مناطقی كه در نقشه‌هایاجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت برای خاكریزی مشخص شده است، از مصالح نامناسب، خاك نباتی، ریشه اشجار و گیاهان كاملاً تمیز و پاك شود. موانع اجرای كارباید با نظر و تأیید دستگاه نظارت، برطرف، تخریب و جابه‌جا شوند. در صورت وجودآبهای زیرزمینی، باید قبل از اجرای عملیات بر اساس دستورالعملهای مندرج در این فصل نسبت به زهكشی و پایین انداختن آب مطابق نظر دستگاه نظارت اقدام شود. پس از برداشتمصالح نامرغوب و سست و قبل از اجرای عملیات خاكریزی رعایت نكات زیر الزامی است.

الف:  اگر زمین بستر خاكریزی از جنس خاكهای ریزدانه سیلیسی یا رسی باشد، ابتدا باید به عمق حداقل ۱۵ سانتیمتر بستر شخم زده و سپس با تراكم خواسته شده كوبیده شود.

ب:   چنانچه زمین بستر خاكریزی از مصالح شن و ماسه باشد، باید سطح كاربا تراكم مورد نظر رگلاژ و كوبیده شود.

پ:   چنانچه لازم باشد خاكریزی روی سطوح بتنی انجام شود، قبل ازاجرای عملیات باید سطح بتن كاملاً تمیز و مرطوب گردد.

ت:   چنانچه لازم باشد خاكریزی روی سطوح سنگی انجام شود، قبل از خاكریزیباید مواد خارجی، سنگهای سست و مواد اضافی دیگر از محل كار، حذف و پس از مرطوب نمودن سطح آن، خاكریزی شروع شود.

بین آماده‌سازی بستر و اجرای عملیات خاكریزی، نباید فاصلهزمانی زیاد وجود داشته باشد. خاكریزی باید بلافاصله پس از آماده‌سازی شروع شود.چنانچه به دلایلی خارج از قصور پیمانكار و یا هر دلیل دیگر وقفه‌ای در این امرحادث شود، قبل از اجرای عملیات خاكریزی دستگاه نظارت از محل كار بازدید به عملآورده و در صورت لزوم دستور ترمیم و آماده‌سازی آن را صادر خواهد نمود.

خاكریزهای باربر

.۱پخش لایه‌ها

عملیات خاكریزی باید به صورت لایه‌های افقی صورت گیرد. نحوهتوزیع و پخش مصالح در لایه‌های خاكریزی، باید چنان باشد كه در هیچ قسمت از كار،حفره و سوراخ به وجود نیامده و مصالح به صورت یكنواخت پخش شود. عبور و مرور وسایل نقلیه و تجهیزات كارگاه از منطقه خاكریزی كه موجب برهم خوردن تراز كار و ایجادشیار در اثر عبور چرخ ماشین‌آلات می‌شود، مجاز نمی‌باشد. با توجه به ضخامت، جنس ومیزان تراكم، مصالح خاكریزی باید در محل و فواصل معین به نحوی تخلیه شود كه بتوانآن را به راحتی در سطح كار پخش نمود. تنظیم و پخش باید به نحوی صورت گیرد كه پس ازعمل تراكم، سطح و ضخامتی كاملاً یكنواخت حاصل شود و در جسم خاكریز، فضاهای خالی بارگه‌های مجزا و دانه‌بندی غیر پیوسته مشاهده نشود. لایه‌های افقی باید به صورتیریخته شوند كه هر لایه بعد از خاتمه عمل كوبیدن لایه قبلی ریخته شود. ضخامت اینلایه باید به نحوی انتخاب شود كه پس از عمل كوبیدن و تحصیل تراكم موردنظر، هیچ گاه ضخامت لایه تمام شده از ۱۵ سانتیمتر تجاوز ننماید. حداكثر ضخامت خاك قبل از كوبیدنبا توجه به نوع خاك، ماشین‌آلات به كار گرفته شده و تجربیات كارگاهی با روش سعی وخطا مشخص می‌شود، ولی هیچ گاه نباید ضخامت لایه خاك نكوبیده ریزدانه از ۳۰سانتیمتر تجاوز نماید. در مورد خاكهای درشت‌دانه و مصالح سنگی، حداكثر ضخامت باتأیید دستگاه نظارت معین می‌شود. چنانچه دستگاه نظارت تشخیص دهد كه بعد از اتمام عمل كوبیدن سطح كار بسیار صاف و آئینه‌ای بوده و در نتیجه اتصال با لایه بعدی دچاراشكال خواهد شد، دستور شخم زدن سطح كار قبل از ریختن لایه بعدی را صادر خواهدنمود. در مورد خاكریزی با مصالح سیلتی و رسی در صورتی‌كه سطح خاكریز خیلی خشك یابیشتر از حد لازم مرطوب باشد، باید مقدار رطوبت را قبل از اجرا كنترل نمود.

روش و میزان كوبیدن

پس از ریختن مصالح، پخش آن باید با گریدر و یا ماشین‌آلاتمشابه به روشهای مورد تأیید انجام شود. در صورتی‌كه میزان تراكم لایه‌ها در نقشه‌هامشخص نشده باشد، مصالح باید حداقل با تراكمی معادل (۱۰۰%) روش پروكتور استاندارد ویا (۹۵%) آشتو اصلاح شده كوبیده شود. نوع ماشین‌آلات و روش اجرای كار باید قبلاًبه تأیید دستگاه نظارت رسیده باشند. بسته به نوع خاكریزی، وضعیت اجرای كار و نوع مصالح، می‌توان از غلتكهای مكانیكی نظیر غلتكهای چرخ لاستیكی، استوانه‌ای صاف،پاچه‌بزی، پاچه‌فیلی یا ویبراتورهای كششی استفاده نمود.

تعداد گذرهای متوالی در هر نوار و هر لایه باید چنان باشد كهتراكم مورد نظر حاصل شود. روی‌هم‌افتادگی گذرهای متوالی، نباید كمتر از ۳۰ سانتیمتراختیار شود. ریختن و كوبیدن لایه بعدی، باید پس از كنترل و تأیید دستگاه نظارتصورت گیرد.

.۳ تسطیح و تنظیم

تنظیم شیب شیروانی خاكریزها و شیب سطوح باید طبق نقشه، مشخصاتو دستورالعملهای دستگاه نظارت انجام شود.

پیمانكار باید دقت نماید كه شیب شیروانیها به طور مرتب، رگلاژو تسطیح شده و آثار بی‌نظمی یا رد ماشین‌آلات در آنها دیده نشود. مقاطع طولی وعرضی باید دقیقاً بر اساس قواره‌های لازم، اجرا و تنظیم شده و ناهمواریهای خاكریزدر محور طولی شمشه ۵ متری، نباید از ۳ سانتیمتر تجاوز نماید.

خاكریزهای پر كننده

۱٫ پخش مصالح

پس از اجرای عملیات ساختمانی سازه‌ها، پی ساختمانها، دیوارهایحایل اطراف آن، باید از مواد اضافی و خارجی كاملاً تمیز و سپس فضاهای خالی با خاك مناسب از خاكبرداری یا منابع قرضه لایه‌لایه ریخته، رگلاژ و كوبیده شود. پخش لایه‌هاو كوبیدن با توجه به وضعیت سازه، باید با روشهای سبك دستی به نحوی صورت گیرد كه هیچ گونه صدمه‌ای به سازه وارد نیاید. در صورت صدمه دیدن سازه، پیمانكار باید به هزینه خود و طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به ترمیم خرابی اقدام نماید. پخش لایه‌هابه صورت افقی بوده و ضخامت آن پس از كوبیدن نباید از ۱۵ سانتیمتر تجاوز نماید.

كوبیدن خاكریزهای پر كننده مستلزم بذل توجه و دقت خاص بوده وپیمانكار موظف است برای جلوگیری از صدمه زدن به سازه‌ها ضمن گذاردن كارگران ماهر،از غلتكهای دستی كوچك استفاده نماید. میزان تراكم خاكریزهای پر كننده چنانچه درنقشه‌ها مشخص نشده باشد، (۹۵%) بر اساس روش پروكتور استاندارد می‌باشد. در سایرموارد نظیر ترانشه‌های لوله و كابل در صورتی كه در مشخصات درخواست كوبیدن شدهباشد، میزان تراكم توسط دستگاه نظارت تعیین می‌شود. پیمانكار برای متراكم ساختن،مجاز به غرقاب كردن نبوده و باید با روشهای مورد تأیید دستگاه نظارت اقدام بهتراكم خاكریز نماید.

کلمات کلیدی:

خاکبرداری بهروزی گودبرداری بهروزی خاکبرداری با بیل لاستیکی خاکبرداری با بیل مکانیکی  خاکبرداری با بیل میکانیکی هیوندای خاکبرداری بهروزی  رمپ خاکریزی حفر تونل حفر کانال تونل توحید تونل مترو حفر تونل مترو تخریب ساختمان تخریب بهروزی تخریب با بیل زنجیری بیل میکانیکی لاستیکی بیل میکانیکی زنجیری لودر کامیون بابکت مینی لودر چکش پیکور خرد کردن بتن حفاری تونل مترو بهروزی خاکبرداری ارزان گودبرداری ارزان قیمت خاکبرداری قیمت گودبرداری قیمت مصالح نیلینگ بهروزی تمام نقاط تهران زیر قیمت خاکبرداری تهران با سابقه نیروهای مجرب