رفع نم و رطوبت

رفع نم و رطوبت یکی از اتفاقاتی است که بصورت پیوسته و همیشگی در ساختمان بوجودمی اید و دلایل مختلف ومتفاوتی دارد که در این مطلب به قسمتهای از این دلایل میپردازیم بسته به محل ایجاد,اندازه تبله روی دیوار,میزان خیسی و رطوبت دیوار,چگونگی پیشرفت تبله روی دیوار و نحوه پیشرفت تبله روی دیوار ازنشانه های وجود مشگلی درسیستم عایق کاری و یا وجود نم و نشتی میباشد

١-وجود ترک های طولی وعرضی روی دیوار که با جداشدن رنگ دیوار و لوله شدن لایه رنگ ادامه می یابد,اگر دیوار زیر این پوسته ها خشک باشد میتوان دریافت که این پوسته ها ها بدلیل عدم کیفیت رنگ یا کیفیت نامناسب نقاشی یا مهارت ناکافی نقاش در کار میباشد

١-اما در حالت دوم اگر زیرپوسته ها یا تبله,گچ زیرکار دارای نم یا رطوبت باشد,در این حالتایراد مربوطه بدلیل نم و نشتی درسیستم فاضلاب میباشد کهبا استفاده از مواد عایق کنندهفوری خارجی میتوان بدونتخریب و بنایی انرا مرتفع کرد

٢-اگر با ضربه های ملایم رویدیوار صدا مورد نظر بیشتر از حدمعمول باشد که این ایراد بهدلیل نم و رطوبت طولانی ولیجزیی در ان محدوده میباشدکه با مواد جدید نانو یا

نانوپلیمر قابل حل میباشد

٣-در بعضی مواقع تبله دیواربصورتی است که بدون تغییرشکل ظاهری دیوار بوده وهیچگونه پوسته یا ترکیوحود نداردولی پشت ابله دیوار خالیشده و پوک میباشد که بدلیلایراد در سر یا اولین اتصالپلیکا یا دیوار ها میباشد

۴-در این حالت فضای به اندازه١*٢ ویا ١*١ از دیوار دون دونشده و تغییر رنگ در گچ بوجودامده و با عث پوسته شدن و تبلهکردن دیوار میشود که اینبدلیل عدم عایق کاری کف یاپوسیدگی عایق بندی اطرافسرویس ها میباشد که در اکثراوقات بدون تخریب قابل حل میباشد

۵-زرد شدن و شوره زدن سقف ودیوار که بعلت نم یا نشتیبوده

از بین بردن نم ساختمان

رفع نم و رطوبت ساختمان بدون تخریب انجام می شود. اکثر کارهای رفع نم با ضمانت و با استفاده از مواد مخصوص نانو به منظور آب بندی انجام می گردد.
علت بیشتر ایجاد نم و یا رطوبت از سمت سرویس های بهداشتی به دیوار، کف ساختمان و یا سقف طبقه پایین می باشد.
یکی از مشکلات ساختمان که امروزه بسیاری از ساکنان آپارتمان ها با آن دست و پنجه نرم می کنند بوی نم در ساختمان و یا زرد شدن و تغییر رنگ گچ به علت نم و رطوبت کف سرویس و یا نشتی لوله آب و یا فاضلاب می باشد.
علت آن است که برخی از این ساختمان ها که گاها غیر اصولی ساخته می شوند بعد از گذشت مدت زمان کمی دچار نم و رطوبت دیوار و سقف می شوند.