۴- رفع نم و رطوبت ناشی از ترکیدگی لوله آب یا شوفاژ
۵- رفع نم دیواره های حمام و عایق بندی
۶-  رفع نم و رطوبت ناشی از نشت فاضلاب یا خراب بودن توالت

۷- رفع نم از دیوار و رطوبت سقف تشخیص و پیدا کردن محل ترکیدگی لوله های ساختمان با دستگاه و رفع چکه ، نم و رطوبت در تهران و کرج
۸- تعمیرات لوله های سوراخ و معیوب و نشت لوله تعمیر و رفع نشتی و نم لوله های سوراخ و معیوب آب ساختمان که اکثرا دلیل اصلی نم و رطوبت هستند
۹- تعمیرات لوله های سوراخ و معیوب و نشت لوله تعمیر و رفع نشتی لوله های سوراخ فاضلاب ساختمان برای رفع نم و رطوبت در تهران و کرج
۱۰- از بین بردن نم دیوار و سقف و رطوبت لکه گیری جزئی گچ دیوار و سقف و نقاشی دیوار نم و رطوبت دیده ساختمان پس از رفع علت نم در تهران و کرج
۱۱- از بین بردن نم دیوار و سقف و رطوبت گچکاری مجدد کل سقف رطوبت دیده ساختمان و خانه یا دیوار در نم های شدید پس از رفع نم در تهران و کرج

 ۱۲- رفع نم سقف پشت بام
۱۳- رفع نم و رطوبت-نم دیوار سقف و کف رفع سوراخ و نشتی ایزوگام کف توالت ساختمان و حمام طبقه بالا ایزوگام کف برای رفع نم و رطوبت در تهران و کرج

۱۴-تضمینی و بدون بازگشت نم و رطوبت ساختمان و بوی نم در محل های اجرا شده

۱۵- از بین بردن  و رفع بوی نم و رطوبت دیوار ساختمان و خانه ، رفع نم و بوی بد نم ساختمان در تهران و کرج

رفع نم ورطوبت